Tim Cook công kích Facebook

Tim Cook cho rằng những công ty sử dụng dữ liệu của người dùng cho mục đích quảng cáo sẽ gây ra hậu quả trong thế giới thực. “Nếu một doanh nghiệp được xây dựng dựa trên những người dùng bị định hướng sai lệch, dựa trên dữ liệu bị tận dụng, dựa vào những […]